Polityka prywatności strony www.expertgo.pl

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.expertgo.pl zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Serwisu.

Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Expert Go Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-850 ul. Narutowicza 16

2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: iod@expertgo.pl pisemnej ul. Narutowicza 16, 40-850 Katowice.

3. Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać  Spółce za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, kod pocztowy oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”

Czas przetwarzania

Skutek niepodania danych

Umożliwienie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego w postaci komunikacji z użytkownikiem lub w postaci komunikacji z użytkownikiem za pomocą czatu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na zadane nam pytania.

Do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie.

Przedstawienie  oferty handlowej

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Twoja zgoda wyrażona przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty

Do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.

Brak możliwości przedstawienia oferty handlowej

Realizacja zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez Administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie realizacji umowy.

Do czasu realizacji umowy.

Brak możliwości realizacji umowy.

Dostęp do platformy w związku z wykonywaniem umowy przez współpracowników spółki.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie realizacji umowy.

Do czasu realizacji umowy.

Brak możliwości realizacji umowy.

Udzielenie informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie realizacji umowy.

Do czasu realizacji umowy.

Brak możliwości realizacji umowy.

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych wymaganych na podstawie Kodeksu pracy;

Art. 6 ust. 1 lit. a w zakresie pozostałych danych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz w zakresie zgody na przyszłą rekrutację.

Art. 9 ust. 2 lit a w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych

Przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata. 1 rok jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji

Brak możliwości wyłonienia kandydata do pracy

Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo administratora, które może powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych ze Serwisem lub oferowanymi usługami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami

Dane będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie  kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń.

Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5. Podane dane osobowe udostępnione będą:

a. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;

b. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;

c. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;

d. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

a. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

c. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),

e. przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),

h. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 7 oraz 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

7. Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Polityka plików cookies

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • IP komputera,
 • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 • dane dotyczące sesji,
 • dane przeglądarki internetowej,
 • dane dotyczące urządzenia,
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Expert Go Sp. z o.o. przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

 Google Analytics

 Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

 Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

 Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”

 Odnośniki do innych stron

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Expert Go Sp. z o.o. w organizacji może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Pliki do pobrania:

 1. Klauzula informacyjna dla klienta (konsumenta)
 2. Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego strony www
 3. Klauzula informacyjna RODO dot. danych na fakturze VAT
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika procesu rekrutacji
 5. Klauzula informacyjna dla oferującego sprzedaż pojazdu – do usługi wyceny pojazdu przed zakupem
 6. Klauzula informacyjna do usługi wyceny pojazdu przed zakupem
 7. Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych (klienci)
 8. Polityka ochrony danych osobowych